Algemene voorwaarden

Algemeen
Op alle leveringen en diensten van Tangram Studio zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Fysiek product
Heb je voor 16.00 een fysiek product besteld en afgerekend via iDEAL, Bancontact of creditcard, dan wordt je bestelling dezelfde werkdag verzonden. Bestellingen die op werkdagen na 16.00 of in het weekend worden geplaatst, worden de eerstvolgende werkdag verzonden.

Heb je gekozen voor betalen via een directe bankoverschrijving, dan wordt je bestelling verzonden op de eerste werkdag nadat Tangram Studio de betaling ontvangen heeft.

Abonnement
Heb je je ingeschreven voor een abonnement, dan gaat het abonnement in wanneer de eerste betaling is ontvangen, via creditcard of iDEAL.

Met de eerste betaling geef je Tangram Studio toestemming om de abonnementskosten in het vervolg maandelijks af te schrijven. Heb je betaald via creditcard, dan worden de abonnementskosten maandelijks van deze creditcard afgeschreven. Heb je via iDEAL betaald, dan worden de abonnementskosten maandelijks via automatische incasso van de rekening afgeschreven waarmee je de eerste betaling hebt gedaan.

Levering van fysieke producten
De door Tangram Studio opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. De levering van producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

Uitvoering van de overeenkomst bij abonnementen
Tangram Studio voert elke overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Tangram Studio heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De start van de uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg. Na de betaling van de eerste maandelijkse termijn stel je alle informatie, gegevens en materialen die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig per mail beschikbaar aan Tangram Studio via info@tangramstudio.nl.

Stel je de benodigde informatie niet, niet op tijd of niet behoorlijk beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst daardoor vertraging op, dan komen daaruit voortvloeiende extra kosten voor je eigen rekening.

Retourneren van fysieke producten
Indien een product niet aan je verwachtingen voldoet, kan het binnen 60 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden geretourneerd. Meld je retour van tevoren per mail aan, onder duidelijke vermelding van je gegevens en bestelnummer, via info@tangramstudio.nl.

Retouren kunnen via brievenbuspost worden verzonden naar:
Tangram Studio
Anna van Hensbeeksingel 27
2803 LP
Gouda (NL)

Na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen door Tangram Studio worden terugbetaald, onder voorwaarde dat de producten niet zijn gebruikt en zorgvuldig zijn verpakt voor verzending. 

Opzeggen van een abonnement
Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen.

Je kunt je abonnement op elk moment opzeggen, via je account op de site, of door een mail te sturen naar info@tangramstudio.nl. Na opzegging worden de diensten van de reeds betaalde, nog lopende maand afgerond. Het abonnement eindigt op de dag voor de volgende maand van het abonnement in zou zijn gegaan.

Overmacht
Tangram Studio heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Tangram Studio gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Tangram Studio kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Tangram Studio gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties, voor bezorging van bestellingen en voor het uitvoeren van diensten.

Feedback door derde partij
Wanneer je een bestelling plaatst, ga je akkoord met het ontvangen van een formulier voor feedback van derde partij Customer Reviews (cusrev.com). 5 dagen nadat we de bestelling afsluiten (na betaling en verzending van de goederen) ontvang je een mail met vraag om feedback te geven.

Customer Reviews maakt geen gebruik van persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan deze review. Om de review te sturen krijgen ze inzicht in de uitgevoerde bestelling en gegevens als e-mail, naam en voornaam.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site.

Tangram Studio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie of informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Prijswijzigingen
Tangram Studio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Naleving van de algemene voorwaarden
Wanneer door Tangram Studio gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Er kan nimmer enig recht gegolden doen worden op grond van het feit dat Tangram Studio deze voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tangram Studio in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tangram Studio vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.